Provozní řád
Provozní řád sportovní haly Klimeška
PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY KLIMEŠKA
ČÁSLAVSKÁ 274, KUTNÁ HORA 28401

Článek 1
Závazný předpis Města a podmínky užívání sportovní haly
1. Město Kutná Hora je vlastníkem Sportovní haly – Čáslavská 274, Kutná Hora, 284 01 (dále jen SH). Pro její účelné využívání vydává Město Kutná Hora tento závazný předpis: „Provozní řád SH".
2. Tento Provozní řád určuje zásady chování uživatelů, návštěvníků a zaměstnanců SH, jejich práva a povinnosti. Porušení tohoto Provozního řádu je důvodem k pracovnímu postihu (u zaměstnanců SH) či zákazu vstupu (u ostatních osob).
3. Vstup do SH a její užívání je dovoleno pouze těm osobám, které se seznámily s tímto Provozním řádem, bez výhrad jej respektují, zavazují se jej dodržovat a řídit se pokyny zástupců vlastníka. Za osoby mladší 15 let odpovídají v této souvislosti plně jejich rodiče případně odpovědný vyučující, trenér či cvičitel.
 
Článek 2
Specifikace sportovní haly
Prostor SH tvoří: recepce s foyer, šatny se sprchami, toalety, hrací plocha, tribuna s ochozem, masérna, dva squashové kurty, posilovna, bufet, sklady, provozní technické a sociální prostory, tři nářaďovny. Podrobná specifikace je dána technickou dokumentací uloženou v kanceláři správce SH. Ve SH je zabudován kamerový a bezpečnostní systém.
 
Článek 3
Všeobecná pravidla užívání prostor sportovní haly
1. Časové využívání prostor SH je dáno rozvrhem. Požadavky na užívání SH se předkládají průběžně. Operativní krátkodobé požadavky je možné uplatnit u správce nebo na recepci SH. Požadavky na dlouhodobé užívání prostor SH se uplatňují výhradně u manažera a správce SH.
2. Smluvní dlouhodobí uživatelé SH se prokazují dohodnutým způsobem.
3. Ostatní samostatné osoby mohou vstoupit do prostor pouze na základě ohlášení u manažera nebo správce haly.
4. Do SH je zákaz vstupu psů a jiných domácích zvířat.
5. Do prostor SH je zákaz vstupu s jízdními koly. Stojany pro kola jsou k dispozici před hlavním vchodem.
6. Uživatel je ve všech prostorách SH povinen udržovat pořádek a čistotu.
7. Uživatel SH odpovídá za dodržování předpisů BOZP, předpisů PO a hygienických předpisů včetně případných sankcí uložených za jejich porušení příslušnými orgány státní správy.
8. Uživatel odpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou věcí všech osob, které jsou v prostorách SH přítomny v souvislosti s činností uživatele. Vzniklou škodu na majetku uhradí uživatel. Uživatel odpovídá za veškeré škody na zdraví a životě všech osob, které jsou přítomny ve SH v souvislosti s činností uživatele.
9. Uživatel je povinen předat užívané prostory a zařízení SH v odpovídajícím stavu, ve kterém je převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení za dobu užívání.
10. Za veškerou činnost na hrací ploše odpovídá uživatel.
11. S technickým vybavením (spouštění košů, osvětlení, ozvučení, topení apod.) může manipulovat pouze pověřená osoba provozovatele SH.
12. Je zakázáno šplhat nebo se zavěšovat na hrací a ochranné sítě, stejně jako na přenosné branky a zábradlí na tribuně a ochozu.
13. Správa haly dohlíží na to, aby branky v rámci hry umístěné na hrací ploše byly vždy zajištěny proti převrácení. Kontrola správného ukotvení branek na hrací ploše je odpovědností uživatele.
14. Tribuny a ochozy slouží pro shromažďování diváků při sportovních a kulturních akcích.
15. Na tribunách a ochozech nelze provádět sportovní aktivity.
16. Při tréninku odpovídá za pořádek, kázeň a poškození na tribunách, hrací ploše a v šatnách  příslušný trenér. Při ostatních akcích pořadatel této akce. Stanovení pořadatelé odpovídají rovněž za provedení okamžitého a nutného úklidu po domluvě s manažerem a správcem SH.
17. Za kanceláře, stálá pracoviště a další prostory nesou zodpovědnost  osoby, kterým byly písemně (smluvně) tyto prostory přiděleny.
18. Klíče od těchto prostor jsou uloženy u správce a v recepci SH.
19. Seznamy veškerých zapůjčených klíčů od SH jsou oproti podpisu konkrétních zodpovědných osob (zaměstnanci firem pracujících na hale, hasiči, vedoucí bufetu, trenéři) evidovány u správce SH. Tyto osoby tak svým podpisem berou na vědomí plnou zodpovědnost za konkrétní prostory a zařízení a to i při vlastní nedbalosti či ztrátě svěřených klíčů se všemi možnými následky!
20. Provozovatel SH si vyhrazuje právo při konání turnajů rozdělit viditelným a zřetelným způsobem tribunu na divácké a hráčské sektory.
21. Provozní doba je zveřejněna na nástěnce u vstupních dveří SH a na internetových stránkách SH. Provozovatel SH si vyhrazuje právo tuto dobu kdykoliv změnit.
 


Článek 4
Dodržování předpisů, správa sportovní haly
Vlastníka SH zastupuje v pracovní dny a v dny pracovního volna manažer haly nebo jím jmenovaný správce haly, který dohlíží na dodržování podmínek tohoto Provozního řádu, na dodržování platných předpisů, zejména protipožárních, bezpečnostních a hygienických. Dohlíží rovněž na ochranu a hospodárné využívání majetku vlastníka, na dodržování dobrých mravů, na řádné užívání SH včetně jejího zařízení a vybavení. Zástupci vlastníka jsou oprávněni nevpustit či vykázat osoby porušující či nedodržující některé z těchto výše uvedených podmínek nebo předpisů nebo nerespektující pokyny těchto zástupců.
 
Článek 5
Všeobecná ustanovení, podmínky vstupu do sportovní haly, bezpečnost
1. Veřejnosti je přístup do SH umožněn pouze v době konání veřejně přístupných akcí /zápasy, turnaje apod./. Doba konání a další podmínky přístupu /například výše vstupného/ budou vždy v předstihu vyvěšeny na nástěnce SH, případně na vývěsce Městského úřadu či webových stránkách.
2. Pro zajištění bezpečnosti ve SH její manažer omezí počet osob tak, aby nebyla překročena kapacita SH - zejména tribuny pro diváky.
3. Mimo dobu konání veřejně přístupných akcí je dovolen vstup do SH pouze osobám či kolektivům, které zde mají v předstihu u správce zajištěn trénink, cvičení, soutěž či utkání nebo seminář apod.
4. Na sportovní plochu SH je umožněn vstup pouze v doprovodu trenéra, cvičitele, vyučujícího nebo pořadatele sportovní akce. Vždy se tak děje s vědomím správce haly či pracovníků recepce.
5. Na plochu a do squashových kurtů je umožněn VSTUP pouze ve vhodné sportovní obuvi, která nepoškozuje povrch a to ani stíráním podešve /tmavé šmouhy/ nebo poškrabáním /například zadřenými kamínky ve spárách podešve/. Za dodržování a pravidelnou kontrolu tohoto ustanovení plně ZODPOVÍDÁ trenér, cvičitel, vyučující nebo pořadatel sportovní akce! Při zjištění porušení tohoto pokynu je povinen správce haly, recepční, vedoucí, trenér, vyučující nebo pořadatel takové osobě neumožnit vstup na plochu SH nebo ji ihned z užívání SH vyloučit případně celou akci zrušit. Při sportovních utkáních (turnajích) je za dodržení tohoto nařízení rovněž odpovědný hlavní pořadatel a to za všechna zúčastněná družstva.
6. Vstup na plochu SH je uživatelům dále umožněn jen ve vhodném cvičebním /sportovním/ úboru neohrožujícím ostatní osoby ani zařízení nebo plochu SH /např. bez kovových předmětů, cvočků, knoflíků apod./.
7. Za sportovní činnost na ploše je plně zodpovědný trenér, cvičitel, vyučující nebo pořadatel - jakákoliv činnost poškozující plochu nebo jinou část SH je z užívání vyloučena.
8. Za případnou veřejnou hudební produkci v hale a dodržování autorského zákona /reprodukovaná hudba apod./ neodpovídá provozovatel ani majitel haly, ale vždy uživatel haly, který je také povinen případně uhradit autorské poplatky dle zvláštního zákona.
9. V prostoru před SH jsou vyhrazená parkoviště pro osobní automobily - zaměstnance a návštěvníky SH. Nutno respektovat parkovací místa pro tělesně postižené! Autobusy mohou o víkendech parkovat na parkovacích místech u zimního stadionu nebo plaveckého bazénu.
10. V případě úrazu nebo jiného ohrožení je možno využít telefonu správce nebo manažera haly.
11. Lékárnička je umístěna v prostoru vchodu ze šaten do haly a její použití je vždy nutno hlásit správci haly.
 
Článek 6
Zákazy a nařízení
1. Na hrací plochu SH je zakázáno nosit jídlo, tekutiny (povoleny pouze mimo hrací prostor /střídačky/ v dokonale zajištěných plastových obalech) i další nevhodné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost osob nebo poškodit či znečistit plochu nebo zařízení SH. V případě sporu, zda se jedná o nevhodný předmět, rozhoduje správce SH. Při soutěžních utkáních odpovídají za provedení okamžitého úklidu stanovení a zřetelně označení pořadatelé.
2. V celé hale platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ kouření a manipulace s otevřeným ohněm, stejně jako ZÁKAZ vnášet do SH hořlaviny, výbušniny, zbraně, střelivo, plynové láhve či jiné i potenciálně nebezpečné věci.
3. Mimo nezbytnou nutnost užití (např. při velkém požáru, zemětřesení apod.) je ZAKÁZÁNO manipulovat s hydranty, hasicími přístroji či používat označené únikové východy. Za nedodržení těchto ustanovení je správce haly oprávněn na viníkovi požadovat ihned na místě úhradu nutných nákladů na vyčištění nebo opravu povrchu hrací plochy nebo na opravu zařízení SH, a to v minimální výši od 100,- Kč až do výše skutečně vzniklé škody. Na tuto platbu je správce povinen /bez vyzvání/ viníkovi vystavit příjmový doklad SH (MěÚ). V případě sporu o výši vzniklé škody je rozhodující stanovisko Odboru správy majetku Města.
4. V šatnách SH se doporučuje neponechávat cennosti /mobilní telefony, větší obnosy peněz, šperky, doklady, atd./ a zde je odkládat. Za případné ztráty nenese provozovatel zodpovědnost! Každému družstvu, kterému byla přidělena šatna, je v prostoru recepce k dispozici pro úschovu výše uvedených věcí uzamykatelný prostor!
5. Bez souhlasu správce SH jsou svévolné manipulace se sportovním vybavením (brankami, koši, sloupky, závěsnými sítěmi, mantinely atd.), osvětlením hrací plochy, světelnou tabulí, ozvučením, vytápěním, zabezpečovacím zařízením či vzduchotechnikou PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNY a přísluší pouze pověřeným osobám.
6. Do prostorů šaten a hrací plochy platí ZÁKAZ vstupu s nápoji v kelímku a s občerstvením z bufetu či automatu!
7. Ve všech prostorách SH platí nařízení vkládat do odpadkových košů plastové lahve zcela vylité a zmačkané.
8. Po celou dobu užívání SH platí ZÁKAZ vstupu do prostorů recepce, bufetu, „diváckých sektorů" na tribuně a venkovních prostor ve sportovní obuvi bez opětného přezutí.
9. Poruchy, závady a škody na zařízení a vybavení SH je třeba ihned zapsat do Provozní knihy SH a ohlásit v recepci nebo správci haly.
10. Na hrací ploše platí ZÁKAZ posunování sportovního vybavení (branky, sloupky apod.). Takové předměty je povoleno pouze přenášet! To vše za vědomí manažera nebo správce haly.
 
Článek 7
Tréninky, cvičení, výuka
1. Vstup do prostor haly je umožněn sportovcům dle sjednaného rozvrhu sportovních akcí, zpravidla však nejdříve 30 minut před jejich zahájením, dříve pouze po dohodě s manažerem nebo správcem haly. Vstup do haly je umožněn jen hlavním vchodem, platí i pro diváky. Do prostorů šaten je uživateli umožněn vstup pouze v doprovodu s vedoucím, trenérem, učitelem či kapitánem (dále jen zodpovědné osoby) družstva, třídy či skupiny. Klíče od prostorů šaten obdrží zodpovědné osoby nejdříve před zahájením tréninku, cvičení apod.
3. Osoba zodpovědná za družstvo si vyzvedne na recepci klíč od šatny a po ukončení akce klíč vrací. Při vstupu do šatny provede důkladnou kontrolu, zda žádná z přístupných zařízení šatny nejsou poškozena. V případě poškození hlásí tuto událost na recepci.
4. Tyto osoby při změnách sportů zodpovídají za manipulaci se sportovním vybavením na hrací ploše (branky, sítě, sloupky, atd.). Po ukončení činnosti jsou zodpovědné osoby povinny uložit tento sportovní materiál na vymezené místo a zkontrolovat jeho počty, pokud není se správcem nebo manažerem SH dohodnuto předem jinak.
5. Bez souhlasu správce SH nelze přeznačkovat či jakkoliv upravovat trvalé vymezení hracích ploch, lepit značky apod.
6. Pokud zodpovědné osoby nezruší tréninky nebo výuku u správy haly v dostatečném předstihu, jsou sjednané hodiny účtovány dle následujících pravidel: do 24 hodin před sjednaným termínem v plném rozsahu a do 48 hodin ve výši 50%.
7. Pro případ výjimečných akcí – prestižních soutěžních utkání, turnajů, soustředění a jiných předem známých akcí či plánované údržby (provozní důvody) má správa SH (manažer haly) právo tréninkové/cvičební/ hodiny zrušit. O zrušení z tohoto důvodu jsou trenéři, cvičitelé apod. informováni minimálně 14 dní předem a to osobně nebo na jejich telefonní číslo, dále pak např.v rezervačním systému haly s rozvrhem hodin, popřípadě na webových stránkách.
Článek 8
Soutěže, utkání, turnaje
1. Vstup do haly je možný 60 minut před zahájením sportovní akce /pořadatel může po dohodě se správou SH dohodnout vstup i odlišně/. Vstup do haly je umožněn jen hlavním vchodem, bočním vchodem pouze za souhlasu manažera nebo správce haly. Klíče od šaten obdrží zodpovědné osoby, případně hlavní pořadatel akce, v recepci SH a stejně tak je i osobně odevzdávají zpět. Při vstupu do šatny provedou kontrolu, zda přístupná zařízení šatny nejsou poškozena. V případě poškození hlásí tuto událost na recepci. Zapůjčení klíčů od šaten případně šatních skříněk je možné pouze proti zaplacené záloze. Tato záloha bude zodpovědným osobám vrácena v plné výši pouze při nezávadném vrácení zapůjčených klíčů a nezávadném předání všech přístupných prostor. V opačném případě má správa SH právo ponechat si tuto zálohu, v případě vyšší způsobené škody pak od zodpovědných osob požadovat adekvátní náhradu. Pokud v takovém případě nedojde mezi oběma stranami k dohodě, předá správa SH celou záležitost Policii ČR.

2. Pro případ výjimečných akcí – prestižních soutěžních utkání, turnajů, soustředění a jiných předem známých akcí či plánované údržby (provozní důvody) má správa SH (manažer haly) po dohodě s pořadatelem právo turnaj, utkání nebo soutěž přesunout na vhodnější termín. O zrušení turnaje, utkání nebo soutěže má právo rozhodnout vedení města. O přesunu nebo zrušení z výše uvedených důvodů jsou trenéři, cvičitelé apod. informováni minimálně 45 dní předem a to osobně nebo na jejich telefonní číslo, dále pak např.v rezervačním systému haly s rozvrhem hodin, popřípadě na webových stránkách.

3. Pořadatel sportovní akce smí užívat pouze sjednané prostory SH. Ve všech sjednaných prostorách je povinen zajistit organizátory nebo pořadatelskou službu
4. Za správné používání světelné signalizace (časomíry) plně odpovídá pořadatel sportovní akce.
5. Pokud pořadatel nezruší sportovní akci u správy haly v dostatečném předstihu, jsou sjednané hodiny účtovány dle následujících pravidel: do 5 dnů před sjednaným termínem v plném rozsahu, do 10 dnů ve výši 50%, do 14 dnů ve výši 25%.
6. Při sportovních akcích je v bufetu SH provozováno občerstvení. Pravidla jeho provozu se řídí zákonnými předpisy /obchodními, živnostenskými, hygienickými, požárními, bezpečnostními atd./ a Provozním řádem bufetu.
 
Článek 9
Vyúčtování a úhrada
1. Správa haly eviduje a účtuje skutečně využité hodiny a to i hodiny pouze objednané, pokud nebudou zrušeny v termínech a dle pravidel výše uvedených. Cena za používání hrací plochy SH (vybavení pro jednotlivé sporty poskytované zdarma - např. branky, sítě, volejbalové sloupky apod. - určuje Příloha č.1 tohoto Provozního řádu – Ceník sportovní haly. Ten je schválen Radou města a je k nahlédnutí na u správce SH, v recepci SH a na webových stránkách).
2. Stálým uživatelům SH jsou platby za užívání SH fakturovány měsíčně se 14 denní splatností. Ostatní uživatelé při opakovaných akcích platí v hotovosti /proti příjmovému účetnímu dokladu/ v recepci SH ihned po skončení akce nebo v dohodnutém termínu, nejpozději ale vždy do konce kalendářního měsíce.
3. Jednorázové sportovní akce musí být zaplaceny v hotovosti dle objednaných hodin po skončení akce v recepci SH, pokud není se správou SH dohodnuto předem jinak. Více jak 30 denní prodlení s placením dohodnuté úhrady je důvodem pro vyřazení konkrétního uživatele z užívání SH. K dlužné částce budou účtovány úroky z prodlení v zákonné výši za každý i započatý den prodlení.
4. Před uzavřením závazné Smlouvy či objednávky může provozovatel SH na uživateli požadovat zálohu až do výše 50% z celkové částky objednaných účtovaných hodin. Podle bodu 7/čl. 7 a bodu 7/čl. 8 bude záloha či její poměrná část použita k uhrazení storno poplatků, případně odečtena z doplatku do stanovené výše ve prospěch provozovatele SH!
 
Článek 10
Všeobecná ustanovení
1. Za provoz SH odpovídá manažer SH. Má právo kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou v tomto řádu uvedena a vyvozovat z nich příslušná opatření.
2. Tento Provozní řád je závazný pro všechny uživatele SH.
3. Při užívání prostor SH platí veškerá zákonná nařízení ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví, hygienická nařízení a další platné zákonné předpisy.
4. Ceny užívání SH jsou stanoveny ceníkem sazeb a schválila jej Rada Města Kutná Hora na svém zasedání ve dne 10.7.2019.
 
Článek 11
Účinnost
Tento Provozní řád byl schválen usnesením RM Kutná Hora č. 557 / 2019 ve dne 10.7.2019 a je účinný od 1.8. 2019.